Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes politika

 

1. Vispārējie nolikumi

Šī politika nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus SIA InCube Rīga (turpmāk tekstā – Operators) personas datu drošības nodrošināšanai.
Operators par vissvarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai izvirza personas un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu viņa personas datu apstrādē, tostarp privātās dzīves, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzībā.
Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var iegūt par tīmekļa vietnes http://incube-riga.eu apmeklētājiem.

 

 

2. Pamata definīcijas, kas tiek izmantotas Politikā

Personu datu automatizēta apstrāde – personu datu apstrāde izmantojot datortehnoloģijas;
Personas datu bloķēšana – вpersonas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (ja vien apstrāde nav vajadzīga personas datu precizēšanai);
Tīmekļa vietne – grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datubāžu komplekss, to pieejamības nodrošināšanai interneta tīkla pēc tīkla adreses http://incube-riga.eu;
Personas datu informācijas sistēma — datu bāzēs iekļauto personas datu, kā arī informācijas tehnoloģiju un tehnisko līdzekļu komplekss, kas nodrošina šo datu apstrādi;
Personas datu depersonalizācija — дdarbības, kuru rezultātā bez papildus informācijas izmantošanas nav iespējams noteikt personas datu piederību konkrētajam Lietotājam vai citam personas datu subjektam;
Personas datu apstrāde – jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) komplekss, kas tiek īstenots ar automatizācijas līdzekļu palīdzību vai bez šādu līdzekļu izmantošanas ar personas datiem, tai skaitā personas datu vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, pilnveidošanu (atjaunināšanu, maiņu), iegūšanu, izmantošanu, nodošanu (izplatīšanu, nodrošināšanu, piekļuvi), depersonalizāciju, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu;
Operators – valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiskā vai privāta persona, kas pastāvīgi vai kopā ar citām personām organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, ka arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības (operācijas), kas tiek veiktas ar personas datiem;
Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz definēto vai definējamo tīmekļa vietnes http://incube-riga.eu Lietotāju;
Lietotājs – jebkurš tīmekļa vietnes http://incube-riga.eu;
Personas datu sniegšana – darbības, kas vērstās uz personas datu izpaušanu konkrētajai personai vai konkrētam personu lokam;
Personas datu izplatīšana – jebkādas darbības, kas vērstās uz personas datu atklāšanu nenoteiktam personu lokam (personas datu nodošana) vai iepazīšanu personas datiem ar neierobežotu personu skaitu, tostarp personas datu publiskošana plašsaziņas līdzekļos, izvietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuves nodrošināšana personas datiem citā veidā;
Pārrobežu personas datu nodošana – personas datu nodošana ārvalstu teritorijā esošiem ārvalstu valsts iestādēm, ārvalstu fiziskai vai juridiskai personai;
Personas datu iznicināšana – jebkuras darbības, kuru rezultātā neatgriezeniski tiek iznīcināti personas dati bez iespējas tos turpmāk atjaunot personas datu saturu un (vai) iznīcinot materiālas personas datu nesējus.

 

 

3. Operators ir tiesīgs veikt šādus Lietotāja personas datu apstrādi:

Uzvārds, vārds;
E-pasta adrese;
Tālruņu numuri;
Turklāt, Tīmekļa vietnē tiek apkopoti un apstrādāti dati par apmeklētājiem (ieskaitot sīkdatnes), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrika un Google Analytics uc).
Iepriekš norādītie dati turpmāk Politikas tekstā tiek apvienoti vienā vispārīgajā jēdzienā, kas dēvēts kā Personas dati.

 

 

4. Personas datu apstrādes mērķis

Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir lietotāja informēšana izmantojot e-pastu.
Operators ir tiesīgs sūtīt Lietotājam informāciju un ziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, speciālajiem piedāvājumiem un dažādiem pasākumiem. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no saņemt informatīvo paziņojumu saņemšanas, pēc Operatora e-pasta adreses info@incube-riga.eu nosūtot paziņojumu ar norādi “Atteikums no paziņojumiem par jauniem produktiem, pakalpojumiem un speciālajiem piedāvājumiem, dažādiem pasākumiem un speciālajiem piedāvājumiem”.
Bezpersoniskie Lietotāja dati, kas iegūti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par lietotāju darbībām vietnē, kā arī lai uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

 

 

5. Juridiskie pamatojumi personas datu apstrādei

Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja Lietotājs tos patstāvīgi iesniedzis aizpildot un/vai nosūtot speciālās veidlapas, kas izvietotas vietnē http://incube-riga.eu. Aizpildot veidlapas un / vai nosūtot savus personas datus Operatoram, Lietotājs izteic savu piekrišanu Politikai.
Operators apstrādā bezpersoniskos datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (tostarp atļauta sīkdatņu saglabāšana un JavaScript tehnoloģiju izmantošana).

 

 

6. Personas datu vākšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un cita veida personas datu apstrādes kārtība.

Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu spēkā esošo normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.
Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem.
Lietotāja personas dati nekādā gadījumā nav nododami trešām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar spēkā esošo normatīvo aktu izpildi.
Gadījumā, ja tiek konstatētas neprecizitātes personas datos, Lietotājs patstāvīgi var tos aktualizēt, nosūtot paziņojumu Operatoram pēc Operatora e-pasta adreses info@incube-riga.eu ar piezīmi “Personas datu aktualizēšana”.

Personas datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Operatoram pēc Operatora e-pasta adreses: info@incube-riga.eu ar norādi “Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana “.

 

 

7. Nobeiguma noteikumi

Lietotājs var saņemt jebkādus skaidrojumus par jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar operatoru, izmantojot e-pastu: info@incube-riga.eu.
Šis dokuments atspoguļos jebkādas izmaiņas Operatora personas datu apstrādes politikā. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.
Pašreizējā Politikas versija ir brīvi pieejama Tīmekļa vietnē https://incube-riga.eu/privacy-policy.

 

Sazinieties ar mani
Atstājiet savus datus, un mēs sazināsimies ar jums