Termiņuzturēšanās atļauja darbiniekam

Apstākļos, kad brīvības ir garantētās un īpašuma tiesības ir neaizskaramās, Jums, iespējams, būs interesanti pārcelt savu uzņēmumu uz Latviju vai ES teritoriju. Šo nolūku īstenošanai mēs piedāvājam gan uzņēmumu reģistrāciju, gan ta juridisko atbalstu, tostarp termiņuzturēšanās atļauju reģistrēšanu darbiniekiem. Mēs uzņemsimies visu nepieciešamo migrācijas un juridisko jautājumu organizēšanu, risināšanu un atbalstu.

Happy young family in city street on beautiful summer day

Termiņuzturēšanās atļauja darbiniekam

Lai jūsu darbinieks varētu pretendēt uz uzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijā, viņam jāatbilst vairākām prasībām, no kurām galvenās ir šādas:

 • Darba pieredze amatā vismaz trīs gadi vai pabeigta vidējā vai augstākā izglītība, kas nepieciešama, lai strādātu attiecīgajā amatā.
 • Atalgojumam jābūt vismaz 926 eiro bruto (neto no 630 eiro).
 • Pieteikuma iesniedzējs nedrīkst būt militārajā dienestā.
 • Pieteikuma iesniedzējam nedrīkst būt sodāmības, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods, kas pārsniedz 3 gadus.
 • Pieteikuma iesniedzējam nedrīkst būt tādas veselības problēmas vai tādas slimības, kas apdraud vai kas var apdraudēt apkārtējās sabiedrības drošību un veselību.
 • Latvijā reģistrētam uzņēmumam jābūt vismaz 2800 eiro lielam pamatkapitālam.

Termiņuzturēšanās atļauja vadītājam

Termiņuzturēšanās atļauju Latvijā var iegūt ikviens Latvijas komercsabiedrības (SIA, AS) pilntiesīgs pārstāvis vai Latvijas Komercreģistrā reģistrēta ārvalstu uzņēmuma filiāle, tai skaitā padomes, prokūrista, likvidatora, administratora, ārvalstu filiāles vai Latvijā reģistrētas pārstāvniecības. Lai šāds pārstāvis varētu pretendēt uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijā, Latvijā reģistrētajai struktūrai ir aktīvi jāveic uzņēmējdarbība un jārada saimnieciskais labums Latvijas valstij (ārzemju komersanta pārstāvniecībām ir citas prasības). Minētās ekonomiskās atdeves kritēriji ir šādi rādītāji:

 • Latvijā reģistrētam uzņēmumam jābūt vismaz 2800 eiro lielam pamatkapitālam.
 • Valsts un pašvaldību nodokļu maksājumu kopējai summai jābūt vismaz 21 350 eiro gadā vai 1750 eiro mēnesī, ja to aprēķina par nepilnu finanšu gadu.
 • Uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādi.

Termiņuzturēšanās atļauja uzņēmuma īpašniekam

Termiņuzturēšanās atļauju Latvijā var iegūt komercuzņēmuma īpašnieks Latvijā (SIA, AS), kas ieguldījusi vismaz 50 000 eiro pamatkapitālā. Šiem uzņēmumiem ir arī noteikti savi ekonomiskās atdeves radītāji:

 • Valsts un pašvaldību nodokļu maksājumu kopējai summai jābūt vismaz 40 000 eiro gadā vai 3300 eiro mēnesī, ja tos aprēķina par nepilnu finanšu gadu.
 • Uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādi.

Eiropas Savienības Zilā karte

Lai piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus Latvijas darba tirgum, Latvijā tiek izdota arī uzturēšanās atļauja – Eiropas Savienības Zilā karte uz laiku līdz pieciem gadiem.

ES zilas kartes saņemšanai ir nepieciešams:

 • augstāka kvalifikācija – augstākā izglītība (vismaz trīs gadu studijas specialitātē vai nozarē, kas norādīta darba līgumā);
 • augstākā atalgojuma summa (ne mazāk kā 1389 eiro bruto).

Kopumā uz jums attieksies tie paši noteikumi kā uz citiem darbiniekiem gan attiecībā uz iesniegtajiem dokumentiem, gan saistībā ar izsaukumu.

Tomēr ES Zilās kartes saņēmējam ir paredzētas vairākas priekšrocības:

 • ES Zilās kartes turētājiem tiek piešķirti papildu trīs mēneši darba līguma termiņam. Tas nozīmē, ja ES zilās kartes īpašnieks zaudē darbu un periods bez darba nepārsniedz trīs mēnešus pēc kārtas, viņš nezaudē ES Zilo karti un var saņemt bezdarbnieka pabalstu uz laiku līdz trīs mēnešiem;
 • Ja ES Zilās kartes turētājs reģistrē sevi kā Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, viņš var atrasties ārpus Latvijas ilgāk nekā citas personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Ja jums ir derīga Latvijā izsniegtā ES Zilā karte un jūs vēlaties mainīt savu darba devēju, jums un jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības uzturēties Latvijā, līdz tiks pieņemts lēmums par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai atteikums to izsniegt.

Zilās kartes turētājiem izsniegtā uzturēšanās atļauja vizuāli neatšķiras no citām uzturēšanās atļaujām, izņemot to, ka piezīmēs ir noradīts „ES Zilā karte”.

Termiņuzturēšanās atļauja individuālajam komersantam

Latvijā uzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem var saņemt Latvijas Komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju uz minētā pamata, nepieciešams:

 • Reģistrēt IK komercreģistrā.
 • Sagatavot biznesa plānu plānotajam uzturēšanās atļaujas periodam un apstiprināt to pie zvērināta revidenta.
 • Saņemt atļauju (licenci vai sertifikātu), ja darbība ir licencēta.
 • Pārskaitīt valsts un pašvaldību budžetā vismaz 14 230 eiro gadā vai 1150 eiro mēnesī, ja to aprēķina par nepilnu finanšu gadu.

Termiņi

Termiņš termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā noformēšanai ir tieši atkarīgs no tā pamata, uz kāda persona vēlas iegūt tiesības uzturēties Latvijā. Šie termiņi parastajos gadījumos (kas neprasa kompetentās struktūras padziļinātu pārbaudi) ir no 30 līdz 75 dienām (1–3 mēneši). Klasiskās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš ir līdz pieciem gadiem. Reizi gadā uzturēšanās atļauja jāreģistrē (atjaunojama).

Termiņuzturēšanās atļaujas ikgadējā reģistrācija

Ir svarīgi atcerēties, ka, ja termiņuzturēšanās atļauja Latvijā ir izsniegta vairāk nekā uz gadu, tā katru gadu ir jāreģistrē. Katru gadu persona, kas saņēmusi uzturēšanās atļauju Latvijā, to reģistrē 30–90 dienas pirms katra gada perioda beigām. Ja uzturēšanās atļauja ir derīga vairākus gadus, termiņuzturēšanās atļauja jāreģistrē katru gadu.

Lēmums reģistrēt termiņuzturēšanās atļauju parastos gadījumos (nav sarežģīts un nav paātrināts) tiek pieņemts 30 dienu laikā.

Izdevumi

Papildus Sabiedrības noteiktajai maksai par termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanu (meklējiet tarifus sadaļā Par mums, Cenrādis), piesakoties uzturēšanās atļaujas noformēšanai, jums radīsies pieskaitāmās izmaksas. Pieskaitāmas izmaksas termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanai ir tieši atkarīgas no uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas pamata. Dažos gadījumos ir jāpieprasa un jāpārtulko dokumenti un jāveic citas formalitātes. Pilsonības un imigrācijas departaments iekasē valsts nodevu par izsaukumu, uzturēšanās atļaujas izsniegšanai un termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanai iesniegto dokumentu pārbaudi. Nodeva tiek iekasēta no katra pretendenta un viņa ģimenes locekļa, bet valsts nodevas apmērs vienai personai ir atkarīgs no iesniegto dokumentu izskatīšanas steidzamības un dokumentu noformēšanas pamatojuma. Parastos gadījumos visu valsts nodevu summa vienai personai svārstās no 100–130 eiro līdz 200 eiro par katru ģimenes locekli.

Sazinieties ar mani
Atstājiet savus datus, un mēs sazināsimies ar jums